Фондация „Българо-индийски технологичен форум „Махатма Ганди”, накратко БИТ Форум „Махатма Ганди“ е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация с нестопанска цел, юридическо лице по българското законодателство.

 Фондацията осъществява дейност в обществена полза.

 БИТ Форум „Махатма Ганди“ подпомага, в съответствие с целите си младежи, фирми и организации без оглед на партийната, етническата и религиозната им принадлежност, политически и религиозни възгледи и позиции, при условие, че помощта не се използва за политически и религиозни цели.

 Дейностите и средствата на Фондацията не могат да се използват за политически, идеологически и религиозни цели.

 Редът на осъществяване на обществено-полезната дейност, подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се уреждат с програмите на Фондацията.