businessФондацията “БЪЛГАРО–ИНДИЙСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ФОРУМ „МАХАТМА ГАНДИ”, накратко БИТ Форум „МАХАТМА ГАНДИ“ е неправителствена,нерелигиозна и неполитическа организация с нестопанска цел, юридическо лице по българското законодателство. Фондацията осъществява дейност в обществена полза и ще:

  • Стимулира иновациите и съвместното сътрудничество между научни институти, университети и други сродни образователни организации от България, Индия и ЕС и популяризиране на резултатите от тяхната дейност.

  • Организира и координира разпространение и приложението на най-съвременните интернет технологии.

  •  Организира конференции, симпозиуми, семинари и обучения във връзка с развитието и приложението на съвременните решения в областта на високите технологии.

  • Създава условия за развитие на високо-технологични стартиращи компании и инкубатори за реализирането на идеите на млади предприемачи.

  • Сътрудничи с финансиращи организации за осигуряване на стипендии за студенти по специалности в областта на високите технологии.

  • Учредява награди;

  • Оказва съдействие на научни и образователни учреждения свързани с целта на Фондацията;

  • Дейности и средства на Фондацията не могат да се използват за политически, идеологически и религиозни цели.

  • Фондацията подпомага, в съответствие с целта си, младежи, фирми и организации без оглед партийната, етническата и религиозната им принадлежност, политически и религиозни възгледи и позиции, при условие, че помощта не се използва за политически и религиозни цели.

  • Редът за осъществяване на обществено-полезната дейност, подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се уреждат с програмите на Фондацията.