Фондация „Българо-индийски технологичен форум „Махатма Ганди““ (БИТ Форум „Махатма Ганди“) има за цел  да насърчава, съдейства и подпомага развитието на контакти, инициативи и проекти за взаимно сътрудничество между български и индийски научни институти, организации и фирми в сферата на високите технологии, като:

 1. Съдейства за улесняване и осъществяване на трансфер на технологии от Индия към ЕС и обратно.

 2. Подпомага и координира инициативи за издигане на нивото на образованието в сферата на високите технологии.

 3. Стимулира създаването на контакти между български и индийски фирми в сферата на високите технологии с цел популяризиране на продуктите и услугите им в Европа и Индия.

 4. Подпомагане на дейността на високотехнологични стартиращи фирми.

 5. Съдейства за получаване на високотехнологични знания, умения и култура в подрастващото поколение, подпомага обучението, специализацията, квалификацията и преквалификацията на младите хора с изявени способности в областта на информационните и комуникационни технологии.

 6. Стимулира младежката научно-техническа изследователска, изобретателска и друга новаторска дейност.

За постигане на своите цели, БИТ Форум „Махатма Ганди“ ще осъществява следните дейности:

 1. Стимулиране на иновациите и съвместно сътрудничество между научни институти, университети и други сродни образователни организации от България, Индия и ЕС и популяризиране на резултатите от тяхната дейност.

 2. Организиране и координиране разпространението и приложението  на най-съвременните интернет технологии.

 3. Организиране на конференции, симпозиуми, семинари и обучения във връзка с развитието и приложението на съвременните решения в областта на високите технологии.

 4. Създаване на условия за развитие на високотехнологични стартиращи компании и инкубатори за реализирането на идеите на млади предприемачи.

 5. Сътрудничество с финансиращи организации за осигуряване на стипендии за студенти по специалности в областта на високите технологии.

 6. Учредяване на награди.

 7. Съдействие на научни и образователни учреждения свързани с целта на Фондацията.