Органите за управление на Фондация „Българо-индийски технологичен форум „Махатма Ганди““  са:

 • Съвет на Фондацията

 • Изпълнително бюро

 • Председател на Съвета на Фондацията

 • Изпълнителен директор

 • Главен секретар

Съвет на Фондацията

Съветът на Фондацията е неин върховен орган и се състои от дарителите, физически и юридически лица, които са направили безусловни пожертвувания на стойност повече от 100 лева и са заявили воля за това.

В Съвета на Фондацията могат да участват и изпълнители на завещания в полза на Фондацията, когато завещанието не е под тежест и е на стойност повече от 100 лева и са заявили воля за това. Ако завещателят не е назначил изпълнител на завещанието, в Съвета на Фондацията може да участва един от законните наследници на завещателя, определен от самите тях.

Членове на Съвета на Фондацията по право са учредителите на Фондацията, Посланикът на България в Индия и Посланикът на Индия в България.

 Изпълнително бюро

Изпълнителното бюро на Фондацията се състои от 5 до 9 члена, в това число Председателя на Съвета на фондацията, Изпълнителния директор и Главния секретар, избрани от Съвета на Фондацията с мандат до 5 години.

 Почетен Председател на Съвета на Фондацията

доц. д-р Христо Смоленов

 Работил в Института по философия и в Института по математика на БАН.  Автор на пет книги. Учен и журналист.

моб.тел.: +359 888 266 101

e-mail: smolenov.bitforum@gmail.com

 

Председател на Съвета на Фондацията

 Муралидар Нирадж Кумар

Роден в космополитния град Мумбай (Бомбай) в Индия, Нирадж Кумар се установява в България през 1992 г. след като сключва брак с българка и се вписва успешно и в българската обществена среда. Наред с бизнеса си, предприема и участва в редица значими за българо-индийското сътрудничество инициативи, като им посвещава безмъзмездно усилия, а често осигурява и подкрепа за осъществяването им. Включва се на доброволни начала в помощ на организирането на прояви във връзка с посещения у нас на високопоставени индийски обществени фигури и държавници, както по време на официалната визита на президента на Р Индия Рам Натх Ковинд в София през 2018 г. Пламенен последовател на Махатма Ганди и идеите му, преди всичко идеалът за ненасилие, Нирадж Кумар съдейства за осъществяването на всички значими начинания в България, свързани с големия индийски хуманист, сред които чествания на негови годишнини, както и издигнатият в Южен парк в София, по инициатива и благодарение на Клуб „Приятели на Индия”, първи паметник на Махатма Ганди у нас, дело на големия български скулптор Иван Русев. В дейността на Клуб „Приятели на Индия” неведнаж и не само по повод прояви за Махатма Ганди, Нирадж Кумар е близък и ценен партньор, на който може да се разчита. Но той има принос и в многобройни други българо-индийски проекти, има и множество самостоятелни, един от инициаторите е на фестивала на индийската култура „Ароматите на Индия”, проведен в Пловдив. Заместник председател е на Фондация „Българо-индийски технологичен форум „Махатма Ганди”” и е член на борда на Пловдив Тех Парк.

моб.тел.:  +359 878 340 797

e-mail:neerajbambani@gmail.com

 

 

Изпълнителен директор

Д-р ик. инж. Петър Нейчев

 Председател на „Консорциум за технологии и информатика“ ДЗЗД и член на Съвета на директорите на четири публични дружества. Създател на „Банксервиз“ АД през 1989 г. Внедрявал ИТ в МК „Кремиковци“ – 1973-1978г., банковата система 1980-1989г., преподавател. Носител е на наградата за благотворителност „Пол Харис” на Ротари интернешънъл, почетния медал „За хората с добри сърца” на Фондация „Помогни на нуждаещите се” за 2007 г. и награда „Пловдив” на Община Пловдив за благотворителност през 2008 г. Автор е на пет книги в областта на финансите и технологиите.

моб.тел.: +359 882 933 400

e-mail: neichev.bitforum@gmail.com

Главен секретар

адв. Димитър Гишин

Член на Съюза на Европейските адвокати. Член на Съвета за развитие към Областна Администрация – Пловдив и на Съвета за развитие на Южен Централен Район на Република България. Неговият професионален опит включва правна помощ, изготвяне на правни становища, създаване на правни документи, представителство и управление на публични дружества, листвани на борсата, финансови компании и инвестиционни посредници; популяризиране на етичното финансиране в България и Европа,  дейности по клъстерите и партньорство в областта на малките и средните предприятия, международни връзки и комуникации. 

моб.тел.: +359 882 933 530

e-mail: dimitargishin@gmail.com

 

Управителни органи

 

Лийна Пише Томас

Член на Изпълнителното бюро на Фондацията, Главен Изпълнителен директор на „Глобал Бизнес Инроудс Пвт. Лтд.“, гр. Бангалор, Индия. Световен лидер. Участва с доклади и лекции по актуални международни теми в конференции и инициативи, организирани от Организацията на Обединените Нации (ООН) в Женева и Ню Йорк, Европейската Комисия и други световни организации, а форумите са отразявани от BBC, CNN и други световни медии.

 

Шибу Томас

Член на Изпълнителното бюро на Фондацията, Изпълнителен директор на „Глобал Бизнес Инроудс Пвт. Лтд.“, гр. Бангалор, Индия – международна консултантска фирма, специализирана в областта на международния бизнес, технологиите и управлението на проекти в сектора за намаляване на изменението на климата, енергетиката, околната среда, транспорта и биотехнологиите.

 

Венелин Йорданов

Член на Изпълнителното бюро на Фондацията, Главен Изпълнителен директор на „Пловдив Тех Парк“ АД, Член на СИБ, Сдружение „БАККОМ”, Изпълнителен директор на Е-Бизнес Клъстер, Зам. Председател на УС на Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация (ГНСВТИ). Съавтор в  издаването на  няколко книги в областта на финансите.

моб.тел.: +359 882 933 540,

e-mail: yordanov.optela@gmail.com

Консултативен съвет

Консултативният съвет се създава по решение на Съвета на Фондацията и по своя характер е съвещателен орган. Консултативният съвет не участва в управлението на фондацията.

Членове на Консултативния съвет на БИТ Форум „Махатма Ганди“ са:

 • д-р ик. инж. Петър Нейчев – Председател

 • Риши Кумар – Заместник-Председател

 • проф. д.и.н. Асен Конарев

 • доц. д-р инж. Георги Лафчиев

 • Нарасараджу Кешавараджу

 • Бар Раджан Садханандам

 • Чийти Бабу Дийпак

 • адв. Димитър Гишин

 • доц. д-р Явор Шопов