Рамково споразумение за съвместна дейност и сътрудничество

На 26.04.2017г. се подписа Рамково споразумение за съвместна дейност и сътрудничество между Международно висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“ (МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ – http://mvuiel.bg) и Фондация „Българо-индийски технологичен форум „Махатма Ганди“ (БИТ Форум „Махатма Ганди“).

По силата на Рамковото споразумение, двете страни се договарят за съвместно сътрудничество в направленията учебно-преподавателска дейност, научно-изследователска работа, информационни дейности, ПР и рекламни кампании.

С цел подпомагане обучението на специалисти от всички образователно-квалификационни степени в МВУИЕЛ, БИТ Форумът осигурява финансов ресурс от своите фондове за отпускане на 500 (петстотин) стипендии за студенти от Висшето училище за всеки семестър.

 Страните се договарят да си сътрудничат на всички нива и да осигуряват подходящи ръководни ресурси за изпълнение на съвместните дейности.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *